STAVEBNÝ DOZOR PDF Vytlačiť E-mail

VÝKONY VEDENIA USKUTOČŇOVANIA STAVBY STAVEBNÝM DOZOROM ALEBO KVALIFIKOVANOU OSOBOU

V zmysle § 44 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (Stavebný zákon) môže jednoduché stavby a ich zmeny uskutočňovať stavebník sám pre seba svojpomocou, ak vedenie ich uskutočňovania vykonáva stavebný dozor.

Stavebný zákon v § 139b uvádza, že jednoduché stavby sú:

 1. stavby na bývanie, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a ktoré majú jedno nadzemné podlažie; môžu mať aj podkrovie,
 2. stavby na individuálnu rekreáciu,
 3. prízemné stavby a stavby dočasných objektov zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výška nepresahuje 15 m,
 4. oporné múry,
 5. podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka nepresahuje 6 m.

Kvalifikovaná osoba. Na uskutočňovanie jednoduchých stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výška nepresahuje 15 m, drobných stavieb a ich zmien svojpomocou stačí v zmysle § 44 Stavebného zákona, ak stavebník zabezpečí odborné vedenie ich uskutočňovania osobou, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe, t. j. kvalifikovanou osobou, ak sám stavebník nespĺňa uvedené požiadavky.

Drobné stavby sú stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Ide o nasledovné stavby:

 1. prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška nepresahuje 5 m,
 2. podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka nepresahuje 3 m.

Za drobné stavby sa považujú aj:

 1. stavby na lesnej pôde, slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška nepresahuje 5 m,
 2. oplotenie
 3. prípojky stavieb na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pripojenie drobných stavieb na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
 4. nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

Stavebný dozor je podľa § 45 Stavebného zákona vybranou činnosťou vo výstavbe, ktorá je definovaná ako vedenie uskutočňovania stavieb. Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinácia stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

Vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci ako zástupca zhotoviteľa na stavbách uskutočňovaných na základe zmluvy o dielo alebo stavebný dozor na jednoduchých stavbách, ktoré stavebník uskutočňuje sám pre seba svojpomocou.

Náplň činnosti stavebného dozoru. Stavebný zákon kladie v § 45b na osobu vykonávajúcu činnosť stavebného dozoru tieto požiadavky:

 1. sleduje :
  • spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
  • riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe
  • odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt a vhodnosť ich použitia,
  • odborné ukladanie strojov a zariadení,
  • vedenie stavebného denníka,
 2. zodpovedá :
  • za súlad priestorovej polohy stavby s projektovou dokumentáciou,
  • za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu
 3. spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby,
 4. vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil. Ak nie je možné závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu