Obsah projektu PDF Vytlačiť E-mail

Čo projekt obsahuje

Projekt stavby slúži na stavebné povolenie a následne samotnú realizáciu stavby, štandardne je vyhotovený v 3-roch vyhotoveniach.

PROJEKT ARCHITEKTÚRY obsahuje:

Sprievodnú správu, technickú správu, výkresy (v mierke 1:50, 1:100). Základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady, stavebné detaily (1:10), výkaz výrobkov, podláh, okien, dverí, tehál, strešnej krytiny.

PROJEKT STATIKY obsahuje:

Technickú správu, výkresy skladby stropov, výkresy výstuže a tvaru stropných dosiek, vencov, prekladov a schodíšť a výkaz spotreby materiálu spracúva špecialista.

PROJEKT ÚSTREDNÉHO VYKUROVANIA obsahuje:

Technickú správu, spotrebu energie na vykurovanie, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kotla, umiestnenie, dimenzie vykurovacích telies a výkaz materiálu spracúva špecialista.

PROJEKT DOMOVÉHO PLYNOVODU obsahuje:

Technickú správu, výkresy domového plynovodu a výkaz materiálu, spracúva špecialista.

PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY obsahuje:

Technickú správu, výkresy vnútorného vodovodu, domovej kanalizácie a výkaz materiálu, spracúva špecialista.

PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE obsahuje:

Technickú správu, rozvody zásuvkovej, svetelnej a motorickej elektroinštalácie, slaboprúdové rozvody, schému rozvádzača a výkaz materiálu, spracúva špecialista.

Projekty pre veľkú individualitu stavebných parciel a technických možností napojenia na verejné inžinierske siete neobsahujú osadenie domu na pozemok a napojenie na inžinierske siete.

Výkresy je možné po individuálnej dohode dohotoviť k projektovej dokumentácii v tomto rozsahu:

  • architektonické riešenia osadenia objektu v teréne
  • prípojky jednotlivých profesií

Ceny osadenia objektu a jednotlivých prípojok sa stanovia podľa individuálnej dohody.

Podklady pre vyhotovenie výkresov osadenia objektu a jednotlivých prípojok:

  • polohopis, výškopis resp. geometrický plán daného pozemku vyhotovený odborne spôsobilým projektantom v odbore geodézia v digitálnej podobe
  • kópia listu vlastníctva
  • polohové a výškové rozmiestnenie sietí, odsúhlasenie bodov napojenia dotknutými správcami resp. vlastníkmi sietí, ich dimenzie, typ, materiály

Tieto materiály zároveň slúžia ako podklad pre vyhotovenie INDIVIDUÁLNEHO PROJEKTU. Cena, termín a samotný rozsah prác sa určia dohodou pri osobnom kontakte.